İç Denetim

26 Temmuz 2019

İç Denetim ve Metodolojisi

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim faaliyetleri, Bakanlığın Stratejik Planı göz önünde bulundurularak Bakanlığın karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk esaslı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılmaktadır.
 
Öncelikle üç senelik olarak hazırlanan iç denetim planı oluşturulmaktadır. İç denetim planının oluşturulmasında Kurumumuzun denetlenmeye ihtiyaç gösteren riskli alanları, üst yönetici ve diğer birim yöneticilerinin görüşü alınarak belirlenmektedir. Bu plan, Başkanlıkça her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek gerektiğinde revize edilmekte ve değişiklikler Bakanlık Makamının onayıyla yürürlüğe girmektedir.

İç denetim planında yer alan denetim konuları risk analizine tabi tutularak denetlenmesi öncelikli alanlar göz önünde bulundurularak yıllık denetim programı hazırlanmaktadır. Denetim programında yer alan konular iç denetçilere görev olarak tevdi edilmektedir.

Her bir iç denetim faaliyetinin başlangıcında iç denetim birim başkanı, görevli iç denetçi, ilgili birim amiri ve gerekli görülmesi halinde diğer personelin katılımıyla açılış toplantısı yapılmaktadır. Açılış toplantısında denetimin içeriği, denetimden ve denetlenen birimden beklentiler konuşulmaktadır.
 
Denetim sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin çözüm önerileri yine kapanış toplantısıyla birim yöneticileriyle paylaşılmakta ve uzlaşılması halinde çözüm önerileri eylem takvimine bağlanmaktadır.
 
Başkanlığımızca ayrıca üzerinde uzlaşılan ve takvime bağlanmış çözüm önerilerinin hayata geçirilip geçirilmediği takip edilmektedir.

İç Denetçinin Görevleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15 inci maddesine göre, iç denetçi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç Denetçinin Yetkileri

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16 ncı maddesine göre, iç denetçi görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak;
a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek,
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak,
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek,
yetkilerine sahiptir.